Nowy księżycowy kalendarz rolniczy

Księżycowy kalendarz rolniczy

Choć na rynku wydaw­ni­czym dostęp­nych jest wiele kalen­da­rzy bio­dy­na­micz­nych, chciał­bym Pań­stwu zapro­po­no­wać tutaj nieco inną wer­sję księ­ży­co­wego kalen­da­rza rol­ni­czego. Pod­sta­wową i naj­więk­szą róż­nicą w sto­sunku do innych podob­nych kalen­da­rzy  jest opar­cie go o Zodiak gwiaz­dowy. Z tego powodu jest on, bodajże, jedy­nym zna­nym mi…

4,126 total views, 4 views today

Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

J. Kepler

Szczy­towe osią­gnię­cia naukowe Johan­nesa Keplera w dzie­dzi­nie astro­no­mii to rów­nież jed­no­cze­sny triumf astro­lo­gii. Praw­do­po­dob­nie twoja wyszu­ki­warka inter­ne­towa nie będzie wie­działa jak popraw­nie brzmi jego nazwi­sko, ale ten średnio­wieczny astro­nom i astro­log, Johan­nes Kepler nie jest obcą posta­cią dla tych, któ­rzy stu­diują nocne…

2,110 total views, 2 views today

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

"Historia naturalna", Pliniusz Starszy

Frag­ment wykładu wygło­szo­nego 20 paź­dzier­nika 2013 r. na kon­fe­ren­cji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego pt. „Zasto­so­wa­nie astro­lo­gii w ogrod­nic­twie” “Ze wszyst­kich zasto­so­wań astro­lo­gii, uwzględ­nia­nie ryt­mów kosmicz­nych w ogrod­nic­twie i rol­nic­twie ma naj­więk­szy prak­tyczny poten­cjał” Nicho­las Cam­pion, ‘Plan­ting by the Stars — Astro­lo­gi­cal Gar­de­ning’, r. 22,…

4,590 total views, 2 views today

Istota Midpunktu

- “Wszę­dzie znaj­duje się cen­trum świata…” (“Czarny Łoś”)   Uwagi doty­czące ukła­dów pla­net, gdzie trzy kolejne pozy­cje zmie­niały cha­rak­ter, jaki był przy­wią­zy­wany do każ­dej z nich, i za równo te balan­su­jące się po obu stro­nach cen­tral­nej pozy­cji, znaj­du­jemy już u Pto­le­me­usza. ( „Tetrabiblos,”…

2,204 total views, 2 views today

Pułapka horoskopu

Czy Twój uro­dze­niowy horo­skop odzwier­cie­dla praw­dzi­wego Cie­bie, czy też spi­ralną sieć, z któ­rej chciał­byś uciec?  Warunki pier­wotne + sys­tem uwa­run­ko­wań = cha­rak­ter Czym jest horo­skop uro­dze­niowy? Więk­szość aspek­tów astro­lo­gicz­nych defi­niuje się na pod­sta­wie tego, co nam się wydaje, że jest odpo­wie­dzią, a w…

2,392 total views, no views today

O celowości i znaczeniu podziałów harmonicznych

Podział na różne zna­cze­nia poszcze­gól­nych aspek­tów ist­niał od dawna. Ocena taka prze­pro­wa­dzana była jed­nak w innych warun­kach byto­wych i w innych per­spek­ty­wach roz­wo­jo­wych. Jed­nym z takich decy­du­ją­cych czyn­ni­ków, gdy przy­cho­dzi do inter­pre­ta­cji, jest sto­pień roz­woju poziomu inte­lek­tu­al­nego, zarówno na ogól­nie panu­ją­cym poziomi, jak…

2,175 total views, 2 views today

Astronomowie znaleźli dowód na twierdzenia astrologów

Nie ma już żadnych wąt­pli­wo­ści, że ciała nie­bie­skie oddzia­ły­wają na pla­netę Zie­mię jako całość. Dla scep­ty­ków może to być trudne do prze­łknię­cia, ale astro­no­mo­wie zro­bili wię­cej niż kto­kol­wiek inny, żeby wyka­zać praw­dzi­wość sta­ro­żyt­nych sys­te­mów prze­ko­nań pod­trzy­mu­ją­cych astro­lo­gię. W arty­kule dla The…

3,632 total views, 2 views today

Anna German

Ten tekst  jest poświę­cony naj­waż­niej­szej arty­stce w moim życiu, od pierw­szych dłu­go­gra­ją­cych płyt gra­mo­fo­no­wych, któ­rych słu­cha­łam, kiedy mia­łam 3 lata. Na wstę­pie przed­sta­wię jedną z jej naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek, która była ponie­kąd „szla­gie­rem” w Rosji w latach 70. (ale nie bądź­cie skon­fun­do­wani sta­ro­modną aran­ża­cją): „Nadieżda”…

4,212 total views, no views today

Prawdopodobieństwo rozwodu zależy od układu planet, potwierdzają to badania

Bada­nia, które prze­pro­wa­dzono za inspi­ra­cją połą­czo­nych przez gwiazdy kochan­ków — Richarda Bur­tona i Eli­sa­beth Tay­lor, wska­zują na ist­nie­nie pra­wi­dło­wo­ści astro­lo­gicz­nych, które wydają się umac­niać więzi mał­żeń­skie. Niczym połą­czeni przez gwiazdy kochan­ko­wie Romeo i Julia, Bur­ton i Tay­lor, dwie cha­ry­zma­tyczne gwiazdy fil­mowe, wspól­nie zabłysły…

4,658 total views, 4 views today

Przyszłość wyczytana w gazecie

Komik Steve Allen, który był rów­nież fanem astro­no­mii i nauki i spę­dził wiele lat pod­śmie­wa­jąc się z astro­lo­gii i innych powią­za­nych sztuk, raz sar­ka­stycz­nie zauwa­żył: „Możesz dowie­dzieć się wię­cej o sobie dzięki prze­czy­ta­niu gazety z dnia w któ­rym się uro­dzi­łeś, niż kie­dy­kol­wiek mógł­byś dowie­dzieć się z horo­skopu”. Prowokacyjna…

4,758 total views, 2 views today

Słynny test astrologii ma poważne wady

Naukowcy posłu­gu­jący się bada­niami sta­ty­stycz­nymi czę­sto skłonni są źle wyra­żać się o astro­lo­gii mimo błę­dów w ana­li­tycz­nym rozu­mo­wa­niu pro­wa­dzą­cym do błęd­nych wnio­sków. Oka­zało się, że wyniki badań nauko­wych, na które powo­ły­wali się scep­tycy przez ponad dwie dekady dążąc do oba­le­nia i wyśmia­nia astrologii…

9,608 total views, no views today